พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีกงเต๊ก อุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย โดยพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมคณะสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ น้อมถวายพระกุศลฉลองพระกรุณาคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ แบบฉนับอนัมนิกาย ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
โดย คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพย้อนอดีต! พระผู้มีแต่ให้ อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

องพจนกรโกศล  (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย,

วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ เป็นปีที่ ๑๒๓ พร้อมด้วยการสมโภชพระสุพรรณบัฏ พระราชทานถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นพระรูปที่บรรจุพระสรีรางคาร ณ ซุ้มคูหาพระเจดีย์ และการเชิญพระโกศทองคำพระราชทานบรรจุพระอัฐิเข้าประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ตามพระบรมราชโองการ