โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย

โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนขึ้นทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา สำหรับพระภิกษุและสามเณรในคณะสงฆ์อนัมนิกาย โดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความไม่เสมอภาคทางด้านการศึกษา พระเดชพระคุณองสรภาณมธุรส (สมณศักดิ์เจ้าอาวาส ในขณะนั้น) มีความเห็นว่า การที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้า ชีวิตของปวงชนจะอยู่ดีมีความสุข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ดี จึงมีปณิธานว่า อยากจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ได้เข้ามาบรรพชาเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างศาสนทายาทที่ดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ องสรภาณมธุรส (ถนอม อารีย์กูลชัย) ปัจจุบันคือ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ได้ขอ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นภายในวัด โดยเสนอขอต่อกรมการ ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งได้รับ ใบอนุญาตจากกรมการศาสนา ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๖๔/๓๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีอธิบดีกรมการศาสนาในขณะนั้นเป็นผู้อนุญาตให้จัดตั้ง วัดสุนทรประดิษฐ์ได้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัด มีอาณาบริเวณประมาณ ๑ ไร่ ๓๘ ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

โดยเปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีพระมหาสายบัว กิตฺติโสภโณ วุฒิการศึกษาสูงสุด พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน