ชื่อหนังสือ   : 
เจริญธรรมปัญญานุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เนื่องใน พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถร) ของคณะสงฆ์มหายานในประเทศไทย


ชื่อผู้วิจัย : 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
ดาวโหลดดุษฎีนิพนธ์ 

 

   


ชื่อหนังสือ   : 
        เจริญธรรมปัญญานุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เนื่องใน พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถร) ของคณะสงฆ์มหายานในประเทศไทย


ชื่อผู้วิจัย : 
        คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

พระมหากรุณาธิคุณ 
        นับแต่พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) อายุ ๘๙ พรรษา ๗๐ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร ได้มรณภาพลง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำ หลวงสรงศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพพระราชทานไตรครอง ๑ ไตร โกศโถ ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ทรงรับศพอยู่ใน พระราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญ พระราชกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เชิญพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ไปวางที่หน้าโกศศพ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายชูชาติ ฉุยกลม เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าโกศศพ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้แด่พระมหาคณานัมธรรมปัญญา ธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ตลอดถึงคณะศิษยานุศิษย์ หากพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) หยั่งทราบด้วยญาณวิถีทางใด ทางหนึ่ง ก็จะพึงปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทาน เกียรติอันสูงสุดในครั้งนี้ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย คณะศิษยานุศิษย์ของพระมหาคณานัมธรรม ปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายพระพร ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้นี้ และขอเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เป็น สรรพสิริมงคลตลอดกาล

 

        ขอถวายพระพร