ชื่อวิทยานิพนธ์        : สรูปแบบการสืบสานอนุรักษ์พิธีกรรมและการปฏิบัติของ
                               คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย                 :  พระกุศล คั้นเหล๋ 
สังกัด                  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวโหลด 

 

 
รูปแบบการสืบสานอนุรักษ์พิธีกรรมและการปฏิบัติของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย
A Method of the Conservation of Ceremonies and Practices of Anamnikaya Sanga in Thailand