พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
#มอบหมายให้ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (ยุกถอน มินเอิง) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน นำคณะสงฆ์อนัมนิกายทั่วประเทศ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน #พิธีกงเต๊ก โดย เพื่ออุทิศถวาย #สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๙๖ พรรษา ๗๖
 
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ
(ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
IMG 1602
 
IMG 1608
 
IMG 1663
 
IMG 1666
 
IMG 1717
 
IMG 1795
 
IMG 1954
 
IMG 1996