บัญชีสำรวจพระภิกษุสามเณรฝ่ายอนัมนิกาย ประจำพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

888

- สำรวจพระภิกษุสามเณร 2563 PDF 
- สำรวจพระภิกษุสามเณร 2563 Word

 ให้ดำเนินการส่ง สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
***หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 094-663-8622 องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย