?บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา
?เยาวชนเข้าบรรพชาสามเณร บวชเรียน
?อายุระหว่าง 11-19 ปี

?เพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
?มีทุนเรียนต่อต่างประเทศ
⛩ประเทศไต้หวัน ประเทศเวียดนาม
⛩โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
?สมัครเรียนฟรี
?วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 63
?โทร. 02-6231562, 098-285-2281