🎎บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา
📿เยาวชนเข้าบรรพชาสามเณร บวชเรียน
🎋อายุระหว่าง 11-19 ปี

🎊เพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
🧧มีทุนเรียนต่อต่างประเทศ
⛩ประเทศไต้หวัน ประเทศเวียดนาม
⛩โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
🎋สมัครเรียนฟรี
🥇วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 63
🥇โทร. 02-6231562, 098-285-2281