ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในมงคลสมัย ๓ ปี แห่งการพระราชพิธีสถาปนสมเด็จพระสังฆราช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ภาพ : เมื่อคราวที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระสังฆธิการชั้นปกครองในคณะสงฆ์อนัมนิกาย ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒