THE BUDDHA AND THE DHAMMA. ACCORDING TO THE MOTTO, MONKS DENOMINATIONS IN THAILAND.

พระพุทธเจ้าและหลักธรรมตามคติพระสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย

  • องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร ธีระยุทธ เถี่ยนคาย นักวิชาการอิสระ
Keywords: The Buddha, Dhamma, Anamnikaya

Abstract

บทคัดย่อ

หลักธรรมของพุทธศาสนามหายาน อนัมนิกายถ้ากล่าวกันแล้วมีลักษณะเหมือนของเถรวาท แต่คนละภาษาเท่านั้นเองความหมายมีลักษณะเหมือนกันแทบทุกอย่าง อาจจะมีบ้างที่แตกต่างเพราะเป็นไปตามสภาพของสังคม นั้น ๆ ด้วย เพราะการมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันจึงทำให้แทบทุกอย่างเหมือนกัน ต่างกันตรงคติที่ยึดถือตามครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาเท่านั้นเอง เช่นการมีประวัติของพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปรินิพพานพร้อมมีหลักธรรมเบื้องต้นที่ศึกษาและเข้าใจในเบื้องต้นเหมือนกัน เช่น มีพรหมวิหาร 4, อิทธิบาท 4 เป็นต้น

            ส่วนคติของมหายานนั้นเน้นไปที่พระโพธิสัตว์เป็นส่วนใหญ่ หนังสือเล่มนี้ขอกล่าวถึงเพียงพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นโพธิสัตว์ที่ได้ตั้งปณิธาน ไว้ว่า “จะโปรดเวไนยสัตว์ให้หมดจากบาปทุกภพทุกชาติก่อนแล้วจึงค่อยเข้าสู่แดนพระนิพพานเป็นพระพุทธเจ้า” พระองค์ทรงมีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อเวไนยสัตว์ทุกหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในโลกมนุษย์ อยู่ในนรกอเวจี ท่านก็เสด็จไปโปรดทุกที่ ในเรื่องของหลักธรรมของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ยังไม่ได้ปรากฏชัด แต่พอสรุปได้โดยนัยว่า ความเมตตากรุณา ความเสียสละ การบริจาคทำบุญ การอดทน เหล่านี้เป็นต้น ทรงสั่งสอนให้เวไนยสัตว์ลด ละ เลิกจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ให้สร้างแต่กุศล ผลบุญจะได้ช่วยนำส่งในแดนสุขาวดีต่อไป

            บทสวดมนต์ที่ควรตระหนักเป็นเบื้องต้นอยู่เสมอในฝ่ายพระสงฆ์ญวนนั้น เพื่อเป็นการรักษาไม่ให้สูญหายไป เช่น คำอาราธนาศีล, อาราธนาธรรม, อาราธนาพระปริต เป็นต้น และศีล 5,ศีล 10 ควรที่จะศึกษาไว้ให้ชัดเจน

Abstract

The principles of Mahayana Buddhism Anamnikaya (of a knife) if said it looks like of Theravada Buddhism. But each language’s meaning is similar in almost eve-rything. There may be some difference, because according to the condition of the so-ciety. It. Because of having the same Buddha makes almost everything too. Attitude difference based on teacher passed on it. Such as having a history of Buddha, the birth, enlightenment, the spread of Buddhism. Nirvana principle and with a prelimi-nary study and understand the basic same, such as 4 holy abidings; sublime states of mind, Four Sublime States of Mind, Basis of Power and Potency

The motto of the Great Vehicle is focused on to the roaming is the most of this book is just to mention the ก-a tonic for expecting mothers enlightenment animals which is that is the commitment that “will please the fold, from all the sins of every nation and then to the grave, Nibbana is the Buddha.” He have mercy upon a great the fold all the more whether they are in the human world in hell pit you went to please anywhere in the title of the principle of the ก-a tonic for expecting mothers that is not yet evident, but the summary. implied that the Good Samaritan sacrifice, the donation ceremony to bear, etc. These he teach, the fold down at the end of the defilements, all to create the charity but the good deeds will help bring the sender in the Elysian fields.

Prayer that should be aware of is the Introduction is always up in the Buddhist monks in the forest is to maintain the missing such as the word aggregates (khandhas) going hibernate, aggregates (khandhas) going doctrine, aggregates (khandhas) going the default, etc. and hibernate 5, morality. 10 should be subject to clear.

 

Published
2020-04-22