CULTIVATION OF GRATITUDE FOR STUDENTS

การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีสำหรับนักเรียน

  • ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ระวิง เรืองสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywords: การปลูกฝัง, ความกตัญญูกตเวที, นักเรียน, Cultivate, gratitude, student

Abstract

บทคัดย่อ
การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีนั้นเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงปลูกฝังได้ด้วยการปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น และสอนให้ทำเป็น อีกทั้งยังสอนเด็กให้พิจารณาวินิจฉัยคิดการต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน สอนเด็กรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต ให้รู้ทั้งประโยชน์และโทษของการไม่มีความกตัญญูกตเวทีจะมีผลดีและผลเสียอย่างไร จะส่งผลให้จิตใจเป็นอิสระ และมีการจัดเนื้อหาของหลักสูตรหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมนั้นอย่างซ้ำๆ บ่อยๆ ทำในเรื่องเดิมให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความคุ้นชินกับเรื่องหรือกิจกรรมที่ได้รับการปลูกฝัง อีกทั้งครูควรมีการสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งถ้าครูสามารถพิจารณาผู้เรียนได้ตรงตามจริตรู้ว่านักเรียนมีจริตประเภทไหน ยังรู้ว่าภูมิหลังของผู้เรียนในแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร และที่สำคัญต้องแบ่งตามระดับของช่วงวัยของนักเรียนจะยิ่งทำให้สามารถปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

Abstract
The gratitude of gratitude to the true happiness is cultivated by the practice of being seen and taught, and also teaching children to consider the correct diagnosis. Teach kids the world's most realistic and life-aware of the benefits and the penalties of gratitude gratitude will result in good results and consequences. Make the mind free and have the content of courses or activities to suit the age of the training group. Often, it's a student who has been acquainted with the subject or the activities they have been cultivated. The teacher should be in the process of regular teaching. If the teacher is able to consider a student to be aware of any kind of fraud, the student Also know how each student's background is, and what it takes to be divided by the level of age of the student will even make it possible to cultivate the gratitude gratitude quickly and directly.

Published
2020-04-22