Privacy Statement

      วารสารอนัมนิกายเป็นวารสารวิชาการของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และทุกสถาบันภายในและนอกประเทศ รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เวียดนาม และภาษาจีน