About the Journal

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสาร
          วารสารอนัมนิกายเป็นวารสารวิชาการของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และทุกสถาบันภายในและนอกประเทศ รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการสาธารณะ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เวียดนาม และภาษาจีน

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
          1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพุทธศาสนา บริหารการศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ
          2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
          กำหนดออกวารสารปีละ 6 ฉบับ เผยแพร่ 2 เดือนต่อ ฉบับ  
                   ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์         ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - เมษายน
                   ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
                   ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน - ตุลาคม             ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
           (วารสารอนัมนิกาย เริ่มเผยแพร่ออนไลน์ ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2560)

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
          วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ