Current Issue

Vol. 4 No. 2 (2563): Vol. 4 No.2 ( March – April 2020)

วารสารฉบับนี้ เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2563 
          กองบรรณาธิการวารสารอนัมนิกาย ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น
          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2020-04-28

Academic Article

View All Issues

วารสารอนัมนิกาย (Journal of Anam Nikaya Mahayana in Thailand) 97 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100